Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất: Từ cơ bản đến nâng cao

Ngữ pháp tiếng anh đầy đủ nhất là tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức về ngữ pháp tiếng Anh được biên soạn bởi Kienhoc. Tài liệu này bao gồm tất cả các phần ngữ pháp cơ bản và nâng cao, giúp người học nắm chắc nền tảng ngữ pháp để sử dụng tiếng Anh một cách hiệu quả.

Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất: Từ cơ bản đến nâng cao
Ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất: Từ cơ bản đến nâng cao

Loại từ Cách dùng Ví dụ
Danh từ Chỉ người, vật, sự việc, khái niệm Ví dụ: sách, bàn, điện thoại, tình yêu
Động từ Chỉ hành động, trạng thái Ví dụ: đi, đứng, ngồi, ngủ
Tính từ Chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật, hành động Ví dụ: đẹp, xấu, thông minh, lười biếng
Trạng từ Chỉ mức độ, tần suất, thời gian, nơi chốn Ví dụ: rất, thường xuyên, hôm qua, ở nhà
Đại từ Thay thế cho danh từ Ví dụ: tôi, bạn, hắn, chúng

I. Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh
Các loại từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có 5 loại từ chính, đó là danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và đại từ. Mỗi loại từ có những đặc điểm và chức năng riêng biệt.

Loại từ Cách dùng Ví dụ
Danh từ Chỉ người, vật, sự việc, khái niệm Ví dụ: sách, bàn, điện thoại, tình yêu
Động từ Chỉ hành động, trạng thái Ví dụ: đi, đứng, ngồi, ngủ
Tính từ Chỉ tính chất, đặc điểm của sự vật, hành động Ví dụ: đẹp, xấu, thông minh, lười biếng
Trạng từ Chỉ mức độ, tần suất, thời gian, nơi chốn Ví dụ: rất, thường xuyên, hôm qua, ở nhà
Đại từ Thay thế cho danh từ Ví dụ: tôi, bạn, hắn, chúng

II. Thành phần câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, câu được chia thành 3 thành phần chính, đó là chủ ngữ, vị ngữ và thành phần phụ. Mỗi thành phần có chức năng riêng biệt trong câu.

Thành phần câu Ví dụ câu
Chủ ngữ Kiểm tra cho tôi một suất cánh gà rán!
Vị ngữ Con mèo nhà tôi đang ngủ rất ngon!
Thành phần phụ Ngày mai mưa to lắm!

III. Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ có 4 thì chính, đó là thể hiện tại đơn, thể hiện tại tiếp diễn, thể hoàn thành và thể hoàn thành tiếp diễn. Mỗi thì động từ được sử dụng trong những trường hợp khác nhau.

Thể Cách chia Ví dụ
Thể hiện tại đơn – V + s/es + O She work in a big company
Thể hiện tại tiếp diễn – Be + V-ing + O They are playing football
Thể hoàn thành – Have/has + V3/ed + O I have finished my homework
Thể hoàn thành tiếp diễn – Have/has been + V-ing + O He has been reading all day

IV. Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Trong ngữ pháp tiếng Anh, có 4 loại câu chính, đó là câu trần thuật, câu nghi vấn, câu mệnh lệnh và câu cảm thán. Mỗi loại câu có những đặc điểm và chức năng riêng biệt.

Ngữ pháp câu Công thức Ví dụ
Câu trần thuật S+V+O I eat chicken
Câu nghi vấn Wh-word + auxiliary verb + S+ verb + O What do you do?
Câu phủ định S + trợ động từ + not + động từ chính + … I do not like chicken

V. Thành phần câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Thành phần câu trong ngữ pháp tiếng Anh bao gồm chủ ngữ, động từ, tân ngữ, trạng ngữ và bổ ngữ.

Chủ ngữ là thành phần câu chỉ người, vật, sự việc thực hiện hành động hoặc trạng thái được nói đến trong câu. Chủ ngữ thường đứng trước động từ trong câu.

Động từ là thành phần câu chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Động từ có thể là động từ chính hoặc động từ phụ.

Tân ngữ là thành phần câu chỉ người, vật, sự việc chịu tác động của hành động được nói đến trong câu. Tân ngữ thường đứng sau động từ trong câu.

Trạng ngữ là thành phần câu chỉ thời gian, địa điểm, cách thức, mục đích, nguyên nhân, kết quả của hành động hoặc trạng thái được nói đến trong câu. Trạng ngữ có thể đứng trước hoặc sau động từ trong câu.

Bổ ngữ là thành phần câu bổ sung thêm thông tin về chủ ngữ hoặc động từ trong câu. Bổ ngữ có thể là bổ ngữ danh từ, bổ ngữ tính từ hoặc bổ ngữ trạng từ.

Ví dụ:

– Chủ ngữ: Tôi

– Động từ: đi

– Tân ngữ: chợ

– Trạng ngữ: sáng nay

– Bổ ngữ: bằng xe đạp

Câu hoàn chỉnh: Sáng nay tôi đi chợ bằng xe đạp.

Thành phần câu trong tiếng Anh

VI. Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh được chia thành 3 loại chính: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai.

Thì hiện tại được dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái đang xảy ra ở thời điểm nói.

Thì quá khứ được dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trước thời điểm nói.

Thì tương lai được dùng để diễn tả hành động hoặc trạng thái sẽ xảy ra sau thời điểm nói.

Mỗi thì động từ lại được chia thành nhiều dạng khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng.

Ví dụ:

– Thì hiện tại đơn: I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)

– Thì hiện tại tiếp diễn: I am going to school now. (Tôi đang đi học bây giờ.)

– Thì hiện tại hoàn thành: I have gone to school. (Tôi đã đi học.)

– Thì quá khứ đơn: I went to school yesterday. (Tôi đã đi học hôm qua.)

– Thì quá khứ tiếp diễn: I was going to school when I saw you. (Tôi đang đi học thì tôi nhìn thấy bạn.)

– Thì quá khứ hoàn thành: I had gone to school before you arrived. (Tôi đã đi học trước khi bạn đến.)

– Thì tương lai đơn: I will go to school tomorrow. (Tôi sẽ đi học vào ngày mai.)

– Thì tương lai tiếp diễn: I will be going to school at this time tomorrow. (Tôi sẽ đang đi học vào thời điểm này ngày mai.)

– Thì tương lai hoàn thành: I will have gone to school by the end of this week. (Tôi sẽ đã đi học vào cuối tuần này.)

Thời của động từ trong tiếng Anh

VII. Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh
Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh

Thời của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh được chia thành 3 loại chính, bao gồm:

 • Thời hiện tại
 • Thời quá khứ
 • Thời tương lai

Mỗi loại thời lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và mục đích sử dụng. Dưới đây là bảng tổng hợp các thì của động từ trong ngữ pháp tiếng Anh:

Thời Cách dùng Ví dụ
Hiện tại đơn Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra hoặc trạng thái tồn tại ở hiện tại Ví dụ: I am working. (Tôi đang làm việc.)
Hiện tại tiếp diễn Diễn tả hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói Ví dụ: I am working on a project. (Tôi đang làm việc trên một dự án.)
Hiện tại hoàn thành Diễn tả hành động, sự việc đã hoàn thành trước thời điểm nói Ví dụ: I have finished my work. (Tôi đã hoàn thành công việc của mình.)
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Diễn tả hành động, sự việc đã bắt đầu trước thời điểm nói và vẫn đang tiếp diễn Ví dụ: I have been working on this project for two weeks. (Tôi đã làm việc trên dự án này trong hai tuần.)
Quá khứ đơn Diễn tả hành động, sự việc đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ Ví dụ: I went to the park yesterday. (Tôi đã đi công viên hôm qua.)

Ngoài ra, trong ngữ pháp tiếng Anh còn có một số thì khác, chẳng hạn như thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn, thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn. Tuy nhiên, những thì này ít được sử dụng hơn so với các thì đã nêu ở trên.

VIII. Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh
Các loại câu trong ngữ pháp tiếng Anh

Có bốn loại câu chính trong ngữ pháp tiếng Anh: câu đơn, câu ghép, câu phức và câu nghi vấn.
.

 • Câu đơn: là câu chỉ có một mệnh đề độc lập.
 • Câu ghép: là câu có hai hoặc nhiều mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng một liên từ.
 • Câu phức: là câu có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ thuộc.
 • Câu nghi vấn: là câu dùng để đặt câu hỏi.

Ví dụ:
– Câu đơn: I am a student.
– Câu ghép: I am a student and I live in Hanoi.
– Câu phức: Although I am a student, I have a job.
– Câu nghi vấn: Are you a student?

IX. Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp

Ngoài bốn loại câu chính trên, ngữ pháp tiếng Anh còn có một số điểm ngữ pháp phức tạp khác, chẳng hạn như:
.

 • Câu điều kiện: dùng để diễn tả điều kiện và kết quả.
 • Câu tường thuật: dùng để tường thuật lại lời nói hoặc suy nghĩ của người khác.
 • Câu bị động: dùng khi muốn nhấn mạnh vào đối tượng chịu tác động của hành động.
 • Câu đảo ngữ: dùng để tạo sự nhấn mạnh hoặc để làm cho câu văn trở nên hoa mỹ hơn.

Ví dụ:
– Câu điều kiện: If I were rich, I would buy a big house.
– Câu tường thuật: He said that he would come back soon.
– Câu bị động: The book was written by Mark Twain.
– Câu đảo ngữ: Never have I seen such a beautiful girl.

X. Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp

Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp
Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp

Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp là một trong những phần khó nhất của tiếng Anh. Nó bao gồm các quy tắc về cách sử dụng các từ loại khác nhau, cách chia thì động từ và cách sắp xếp các từ trong câu. Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp cũng bao gồm các quy tắc về cách sử dụng các thì khác nhau và cách sử dụng các trạng từ khác nhau. Nếu bạn muốn học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp, bạn cần phải dành nhiều thời gian để học tập và thực hành. Có nhiều tài liệu khác nhau có thể giúp bạn học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp, chẳng hạn như sách giáo khoa, sách tham khảo và các trang web học trực tuyến. Bạn cũng có thể học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp bằng cách đọc sách báo và tạp chí bằng tiếng Anh, xem phim và chương trình truyền hình bằng tiếng Anh và nói chuyện với người bản xứ. Xem thêm ngữ pháp tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng Anh phức tạp là một phần rất quan trọng của tiếng Anh. Nó giúp bạn có thể hiểu và diễn đạt ý nghĩa một cách chính xác. Nếu bạn muốn học tiếng Anh tốt, bạn cần phải học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp. Có nhiều cách khác nhau để học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp, chẳng hạn như học qua sách vở, học qua các khóa học trực tuyến hoặc học qua các lớp học trực tiếp. Bạn có thể chọn cách học phù hợp nhất với mình để học ngữ pháp tiếng Anh phức tạp.

XI. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Tuy nhiên, ngữ pháp tiếng Anh không quá khó như bạn nghĩ, chỉ cần bạn nắm vững những kiến thức cơ bản và luyện tập thường xuyên thì chắc chắn bạn sẽ sử dụng tiếng Anh thành thạo.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về ngữ pháp tiếng Anh. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới, Kienhoc sẽ giải đáp giúp bạn.

Related Articles

Back to top button