Ngữ Pháp Tiếng Anh

Ngữ pháp tiếng anh mai lan hương: Giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn

Bạn đang tìm kiếm một giáo trình ngữ pháp tiếng Anh dễ hiểu và toàn diện? Hãy tham khảo ngay “Ngữ pháp tiếng anh mai lan hương” trên Kienhoc. Với lối trình bày khoa học, rõ ràng và dễ hiểu, giáo trình này sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, từ đó nâng cao khả năng giao tiếp và sử dụng tiếng Anh của mình.

Ngữ pháp tiếng anh mai lan hương: Giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn
Ngữ pháp tiếng anh mai lan hương: Giải đáp toàn bộ thắc mắc của bạn

Thành phần ngữ pháp Giải thích Ví dụ
Thì Diễn tả thời gian và trạng thái của hành động Hiện tại đơn: I go to school everyday. (Tôi đi học mỗi ngày.)
Câu bị động Diễn tả hành động tác động lên chủ ngữ The book was written by Mai Lan Huong. (Quyển sách này được viết bởi Mai Lan Hương.)
Câu so sánh Diễn tả sự giống nhau hoặc khác nhau giữa hai đối tượng She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn chị gái cô ấy.)
Mệnh đề quan hệ Liên kết hai mệnh đề lại với nhau The girl who is wearing a red dress is my sister. (Cô gái đang mặc chiếc váy đỏ là chị gái tôi.)
Câu điều kiện Diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả If I study hard, I will pass the exam. (Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ đỗ kỳ thi.)

I. Thì trong tiếng Anh

Thì trong tiếng Anh
Thì trong tiếng Anh

Thì trong tiếng Anh là một phạm trù ngữ pháp quan trọng, dùng để diễn tả thời gian và trạng thái của hành động, sự việc. Có ba loại thì chính trong tiếng Anh: thì hiện tại, thì quá khứ và thì tương lai. Mỗi loại thì lại được chia thành nhiều thì khác nhau, tùy thuộc vào hoàn cảnh và mục đích sử dụng. Ví dụ, thì hiện tại đơn được dùng để diễn tả những hành động, sự việc xảy ra thường xuyên hoặc mang tính chất sự thật hiển nhiên. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những hành động, sự việc đang diễn ra tại thời điểm nói. Thì hiện tại hoàn thành được dùng để diễn tả những hành động, sự việc đã hoàn thành trước thời điểm nói. Xem thêm

Ngoài ra, trong tiếng Anh còn có một số thì khác, chẳng hạn như thì quá khứ đơn, thì quá khứ tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành, thì tương lai đơn, thì tương lai tiếp diễn và thì tương lai hoàn thành. Mỗi loại thì đều có cách sử dụng riêng và đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý nghĩa của câu. Để sử dụng đúng các thì trong tiếng Anh, người học cần nắm vững kiến thức về ngữ pháp và luyện tập thường xuyên.

II. Câu bị động

Câu bị động là một loại câu trong tiếng Anh, trong đó chủ ngữ của câu là người hoặc vật chịu tác động của hành động, còn động từ chính của câu ở dạng bị động. Câu bị động thường được sử dụng khi người nói muốn nhấn mạnh vào kết quả của hành động hoặc khi chủ ngữ của câu không xác định hoặc không quan trọng. Ví dụ, câu “The book was written by Mai Lan Huong” (Quyển sách được viết bởi Mai Lan Hương) là một câu bị động, trong đó chủ ngữ “The book” là người chịu tác động của hành động “written” (viết), còn động từ chính “written” ở dạng bị động. Xem thêm

Câu bị động được hình thành bằng cách sử dụng trợ động từ “be” (là, được) và phân từ quá khứ của động từ chính. Ví dụ, câu “The book is written by Mai Lan Huong” (Quyển sách được viết bởi Mai Lan Hương) được hình thành bằng cách sử dụng trợ động từ “is” và phân từ quá khứ “written” của động từ chính “write” (viết). Câu bị động có thể được sử dụng ở tất cả các thì trong tiếng Anh.

III. Câu so sánh

Câu so sánh là một loại câu trong tiếng Anh, trong đó hai đối tượng hoặc hai nhóm đối tượng được so sánh với nhau về một hoặc nhiều đặc điểm. Câu so sánh thường được sử dụng để diễn tả sự giống nhau hoặc khác nhau giữa hai đối tượng hoặc hai nhóm đối tượng. Ví dụ, câu “She is taller than her sister” (Cô ấy cao hơn chị gái cô ấy) là một câu so sánh, trong đó hai đối tượng “She” (cô ấy) và “her sister” (chị gái cô ấy) được so sánh với nhau về đặc điểm “tall” (cao). Xem thêm

Câu so sánh được hình thành bằng cách sử dụng các từ so sánh, chẳng hạn như “more” (hơn), “less” (ít hơn), “as…as” (tương đương với), “than” (hơn). Ví dụ, câu “She is taller than her sister” (Cô ấy cao hơn chị gái cô ấy) được hình thành bằng cách sử dụng từ so sánh “than” (hơn). Câu so sánh có thể được sử dụng ở tất cả các thì trong tiếng Anh.

IV. Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một loại mệnh đề trong tiếng Anh, trong đó cung cấp thêm thông tin về một danh từ hoặc đại từ trong câu chính. Mệnh đề quan hệ thường được sử dụng để xác định, giải thích hoặc giới hạn danh từ hoặc đại từ mà nó liên quan đến. Ví dụ, câu “The girl who is wearing a red dress is my sister” (Cô gái đang mặc chiếc váy đỏ là chị gái tôi) là một câu có mệnh đề quan hệ, trong đó mệnh đề quan hệ “who is wearing a red dress” (đang mặc chiếc váy đỏ) cung cấp thêm thông tin về danh từ “girl” (cô gái). Xem thêm

Mệnh đề quan hệ được hình thành bằng cách sử dụng các từ quan hệ, chẳng hạn như “who” (ai), “which” (mà), “that” (mà), “whose” (của ai). Ví dụ, câu “The girl who is wearing a red dress is my sister” (Cô gái đang mặc chiếc váy đỏ là chị gái tôi) được hình thành bằng cách sử dụng từ quan hệ “who” (ai). Mệnh đề quan hệ có thể được sử dụng ở tất cả các thì trong tiếng Anh.

V. Câu điều kiện

Câu điều kiện là một loại câu trong tiếng Anh, trong đó diễn tả mối quan hệ nguyên nhân – kết quả giữa hai sự việc hoặc hành động. Câu điều kiện thường được sử dụng để diễn tả những điều kiện cần thiết để một hành động hoặc sự việc xảy ra, hoặc để diễn tả những hậu quả có thể xảy ra nếu một điều kiện nào đó được đáp ứng. Ví dụ, câu “If I study hard, I will pass the exam” (Nếu tôi học chăm chỉ, tôi sẽ đỗ kỳ thi) là một câu điều kiện, trong đó điều kiện “If I study hard” (Nếu tôi học chăm chỉ) là nguyên nhân dẫn đến kết quả “I will pass the exam” (tôi sẽ đỗ kỳ thi). Xem thêm

Câu điều kiện được chia thành ba loại chính: câu điều kiện loại 1, câu điều kiện loại 2 và câu điều kiện loại 3. Mỗi loại câu điều kiện có cách sử dụng riêng và đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý nghĩa của câu. Để sử dụng đúng các câu điều kiện trong tiếng Anh, người học cần nắm vững kiến thức về ngữ pháp và luyện tập thường xuyên.

VI. Câu bị động

Câu bị động là một loại câu trong đó chủ ngữ chịu tác động của hành động được nêu trong câu. Câu bị động thường được sử dụng để nhấn mạnh vào đối tượng chịu tác động của hành động, hoặc để tránh nêu tên người hoặc vật gây ra hành động.

Để tạo câu bị động, ta sử dụng trợ động từ “be” và phân từ quá khứ của động từ chính. Ví dụ:

 • Active voice: The boy kicked the ball. (Cậu bé đá quả bóng.)
 • Passive voice: The ball was kicked by the boy. (Quả bóng bị cậu bé đá.)

Trong câu bị động, chủ ngữ là người hoặc vật chịu tác động của hành động, động từ chính được chia ở dạng phân từ quá khứ, và trợ động từ “be” được chia theo thì của câu.

Câu bị động có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Ví dụ:

 • Để nhấn mạnh vào đối tượng chịu tác động của hành động:

The car was damaged in the accident. (Chiếc xe bị hư hỏng trong vụ tai nạn.)

 • Để tránh nêu tên người hoặc vật gây ra hành động:

The window was broken. (Cửa sổ bị vỡ.)

 • Để tạo sự khách quan hoặc trang trọng:

It was decided that the meeting would be held on Friday. (Người ta quyết định rằng cuộc họp sẽ được tổ chức vào thứ Sáu.)

Câu bị động là một cấu trúc ngữ pháp quan trọng trong tiếng Anh. Việc nắm vững cách sử dụng câu bị động sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình.

Tải giáo trình Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương PDF

VII. Câu so sánh

Câu so sánh
Câu so sánh

Câu so sánh là một loại câu dùng để so sánh hai đối tượng hoặc hai sự việc với nhau. Câu so sánh có thể được chia thành hai loại chính: câu so sánh ngang bằng và câu so sánh không ngang bằng.

Câu so sánh ngang bằng là loại câu so sánh trong đó hai đối tượng hoặc hai sự việc được so sánh với nhau về một điểm chung nào đó. Câu so sánh ngang bằng thường được sử dụng với các liên từ so sánh như: as…as (tương đương với), as…so (tương đương với), like (giống như), similar to (tương tự như), the same as (giống như).

Ví dụ:

 • She is as beautiful as her sister. (Cô ấy đẹp ngang ngửa chị gái cô ấy.)
 • This book is as interesting as that book. (Quyển sách này thú vị ngang ngửa quyển sách kia.)
 • He is like his father. (Anh ấy giống như cha mình.)
 • Their house is similar to ours. (Ngôi nhà của họ tương tự như nhà của chúng tôi.)
 • The two countries have the same culture. (Hai quốc gia có nền văn hóa giống nhau.)

Câu so sánh không ngang bằng là loại câu so sánh trong đó hai đối tượng hoặc hai sự việc được so sánh với nhau về một điểm khác biệt nào đó. Câu so sánh không ngang bằng thường được sử dụng với các liên từ so sánh như: than (hơn), less…than (ít hơn), more…than (nhiều hơn), not as…as (không bằng), not so…as (không bằng).

Ví dụ:

 • She is taller than her sister. (Cô ấy cao hơn chị gái cô ấy.)
 • This book is more interesting than that book. (Quyển sách này thú vị hơn quyển sách kia.)
 • He is less intelligent than his brother. (Anh ấy ít thông minh hơn anh trai mình.)
 • Their house is not as big as ours. (Ngôi nhà của họ không lớn bằng nhà của chúng tôi.)
 • The two countries have different cultures. (Hai quốc gia có nền văn hóa khác nhau.)

VIII. Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ
Mệnh đề quan hệ

Mệnh đề quan hệ là một mệnh đề phụ dùng để bổ sung thông tin cho một danh từ hoặc đại từ trong mệnh đề chính. Mệnh đề quan hệ được dẫn đầu bởi một đại từ quan hệ, chẳng hạn như who, which, that, whose, where, when, why, how. Đại từ quan hệ đóng vai trò như một chủ ngữ, tân ngữ hoặc sở hữu cách trong mệnh đề quan hệ.

Ví dụ:

 • The girl who is wearing a red dress is my sister. (Cô gái đang mặc chiếc váy đỏ là chị gái tôi.)
 • The book that I am reading is very interesting. (Quyển sách mà tôi đang đọc rất thú vị.)
 • The house where I live is very big. (Ngôi nhà mà tôi sống rất rộng.)

Mệnh đề quan hệ có thể được dùng để thêm thông tin về một danh từ hoặc đại từ trong mệnh đề chính. Ví dụ, trong câu “The girl who is wearing a red dress is my sister”, mệnh đề quan hệ “who is wearing a red dress” cung cấp thêm thông tin về danh từ “girl”. Mệnh đề quan hệ này cho biết cô gái nào là chị gái của người nói.

Mệnh đề quan hệ cũng có thể được dùng để giới hạn phạm vi của một danh từ hoặc đại từ trong mệnh đề chính. Ví dụ, trong câu “The book that I am reading is very interesting”, mệnh đề quan hệ “that I am reading” giới hạn phạm vi của danh từ “book”. Mệnh đề quan hệ này cho biết quyển sách nào mà người nói đang đọc.

Mệnh đề quan hệ là một công cụ rất hữu ích trong tiếng Anh. Mệnh đề quan hệ giúp người nói và người viết có thể thêm thông tin vào câu của mình một cách rõ ràng và súc tích.

IX. Câu điều kiện

Câu điều kiện
Câu điều kiện

Câu điều kiện là một loại câu phức hợp, bao gồm một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ. Mệnh đề chính nêu lên một điều kiện, còn mệnh đề phụ nêu lên kết quả của điều kiện đó. Câu điều kiện thường được sử dụng để diễn tả những điều có thể xảy ra trong tương lai, những điều không thể xảy ra trong thực tế hoặc những điều trái với sự thật.

Có bốn loại câu điều kiện chính, được phân loại theo mức độ khả thi của điều kiện:

 • Câu điều kiện loại 1: Điều kiện có thể xảy ra trong thực tế.
 • Câu điều kiện loại 2: Điều kiện không thể xảy ra trong thực tế.
 • Câu điều kiện loại 3: Điều kiện trái với sự thật.
 • Câu điều kiện loại 0: Sự thật hiển nhiên.

Mỗi loại câu điều kiện có cấu trúc và cách sử dụng khác nhau. Dưới đây là bảng tóm tắt các loại câu điều kiện:

Loại câu điều kiện Cấu trúc Cách sử dụng
Loại 1 If + S + V (hiện tại đơn), S + will/can/may + V (nguyên mẫu) Diễn tả những điều có thể xảy ra trong tương lai.
Loại 2 If + S + V (quá khứ đơn), S + would/could/might + V (nguyên mẫu) Diễn tả những điều không thể xảy ra trong thực tế.
Loại 3 If + S + had + V3, S + would/could/might + have + V3 Diễn tả những điều trái với sự thật.
Loại 0 If + S + V (hiện tại đơn), S + V (hiện tại đơn) Diễn tả những sự thật hiển nhiên.

Ngoài ra, còn có một số loại câu điều kiện khác, ít phổ biến hơn, chẳng hạn như câu điều kiện hỗn hợp và câu điều kiện kép. Câu điều kiện hỗn hợp là câu điều kiện kết hợp hai hoặc nhiều loại câu điều kiện khác nhau. Câu điều kiện kép là câu điều kiện có hai hoặc nhiều mệnh đề phụ.

Câu điều kiện là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Việc nắm vững các loại câu điều kiện sẽ giúp bạn sử dụng tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn.

X. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. “Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương” là một giáo trình ngữ pháp tiếng Anh được nhiều người ưa chuộng hiện nay. Giáo trình này được biên soạn bởi cô Mai Lan Hương – một giáo viên tiếng Anh giàu kinh nghiệm. Với lối trình bày khoa học, rõ ràng và dễ hiểu, “Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương” đã giúp nhiều người cải thiện đáng kể trình độ ngữ pháp tiếng Anh của mình. Nếu bạn đang tìm kiếm một giáo trình ngữ pháp tiếng Anh chất lượng, “Ngữ pháp tiếng Anh Mai Lan Hương” là một lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.

Related Articles

Back to top button