Ngữ Pháp Tiếng Anh

Thỏa Sức Khám Phá Ngữ Pháp Anh 3 Cùng Vô Vàn Kiến Thức Hấp Dẫn

Ngữ pháp tiếng anh 3 là nền tảng cơ bản để học tiếng Anh hiệu quả. Kienhoc cung cấp kiến thức toàn diện về ngữ pháp tiếng Anh 3, bao gồm cấu trúc câu, thì, động từ khuyết thiếu, đại từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ và thán từ. Học ngữ pháp tiếng Anh 3 tại Kienhoc để nâng cao trình độ tiếng Anh của bạn.

Thỏa Sức Khám Phá Ngữ Pháp Anh 3 Cùng Vô Vàn Kiến Thức Hấp Dẫn
Thỏa Sức Khám Phá Ngữ Pháp Anh 3 Cùng Vô Vàn Kiến Thức Hấp Dẫn

Ngữ pháp Định nghĩa Ví dụ
Cấu trúc câu Cách sắp xếp các từ để tạo thành câu có nghĩa S + V + O
Thì Diễn tả thời gian của hành động hoặc sự kiện Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn
Động từ khuyết thiếu Động từ dùng để diễn tả khả năng, sự cần thiết hoặc sự cho phép Can, could, may, might, must, should, will
Đại từ Từ dùng để thay thế danh từ I, you, he, she, it, we, they
Tính từ Từ dùng để mô tả danh từ Big, small, red, blue, happy, sad
Trạng từ Từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác Quickly, slowly, carefully, loudly, softly
Giới từ Từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ On, in, at, by, to, from
Liên từ Từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu And, but, or, so, because, although
Thán từ Từ dùng để bày tỏ cảm xúc Wow, oh, ouch, oops, haha

I. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Cấu trúc câu

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Cấu trúc câu
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Cấu trúc câu

Cấu trúc câu trong ngữ pháp tiếng Anh 3 là nền tảng cơ bản để học tiếng Anh hiệu quả. Cấu trúc câu tiếng Anh 3 bao gồm các thành phần chính như chủ ngữ, động từ, tân ngữ, trạng từ, tính từ, giới từ và liên từ. Các thành phần này được sắp xếp theo một trật tự nhất định để tạo thành một câu hoàn chỉnh và có nghĩa.

Ví dụ: I am a student (Tôi là học sinh).

Thành phần Định nghĩa Ví dụ
Chủ ngữ Người, sự vật hoặc khái niệm được nói đến trong câu I, you, he, she, it, we, they
Động từ Hoạt động hoặc trạng thái của chủ ngữ Read, write, speak, listen
Tân ngữ Người, sự vật hoặc khái niệm bị ảnh hưởng bởi hành động của động từ The book, the dog, the house
Trạng ngữ Từ hoặc cụm từ bổ sung thông tin về thời gian, địa điểm, cách thức hoặc lý do của hành động Yesterday, tomorrow, quickly, slowly
Tính từ Từ dùng để mô tả đặc điểm của danh từ Big, small, red, blue, happy, sad

II. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thì

Thì trong ngữ pháp tiếng Anh 3 được sử dụng để diễn tả thời gian của hành động hoặc sự kiện. Có nhiều thì khác nhau trong tiếng Anh, mỗi thì có cách sử dụng riêng. Ví dụ:

 • Hiện tại đơn: Diễn tả hành động hoặc sự kiện xảy ra thường xuyên hoặc luôn luôn đúng.
 • Quá khứ đơn: Diễn tả hành động hoặc sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
 • Tương lai đơn: Diễn tả hành động hoặc sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Ngoài ra, còn có một số thì khác như thì hiện tại hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành và thì tương lai hoàn thành. Các thì này được sử dụng để diễn tả các hành động hoặc sự kiện đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Thì Công thức Ví dụ
Hiện tại đơn S + V(s/es) I go to school every day. (Tôi đi học mỗi ngày.)
Quá khứ đơn S + V(ed) She went to the doctor yesterday. (Cô ấy đã đi khám bác sĩ hôm qua.)
Tương lai đơn S + will + V He will come to my house tomorrow. (Anh ấy sẽ đến nhà tôi vào ngày mai.)

III. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu trong ngữ pháp tiếng Anh 3 là những động từ dùng để diễn tả khả năng, sự cần thiết hoặc sự cho phép. Các động từ khuyết thiếu thông dụng nhất là can, could, may, might, must, should và will. Ví dụ:

 • Can: Diễn tả khả năng hoặc sự cho phép.
 • Could: Diễn tả khả năng hoặc yêu cầu.
 • May: Diễn tả sự cho phép hoặc khả năng thấp.
 • Might: Diễn tả khả năng rất thấp hoặc sự dự đoán.
 • Must: Diễn tả sự cần thiết hoặc nghĩa vụ.
 • Should: Diễn tả lời khuyên hoặc nghĩa vụ.
 • Will: Diễn tả ý định hoặc sự dự đoán.
Động từ khuyết thiếu Định nghĩa Ví dụ
Can Diễn tả khả năng hoặc sự cho phép I can speak English. (Tôi có thể nói tiếng Anh.)
Could Diễn tả khả năng hoặc yêu cầu Could you help me? (Bạn có thể giúp tôi được không?)
May Diễn tả sự cho phép hoặc khả năng thấp May I come in? (Tôi có thể vào không?)

IV. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Đại từ

Đại từ trong ngữ pháp tiếng Anh 3 là những từ dùng để thay thế danh từ. Các đại từ thông dụng nhất là I, you, he, she, it, we, they. Ví dụ:

 • I: Diễn tả người nói.
 • You: Diễn tả người nghe.
 • He: Diễn tả người đàn ông.
 • She: Diễn tả người phụ nữ.
 • It: Diễn tả sự vật hoặc khái niệm.
 • We: Diễn tả nhóm người có người nói.
 • They: Diễn tả nhóm người không có người nói.
Đại từ Định nghĩa Ví dụ
I Diễn tả người nói I am a student. (Tôi là học sinh.)
You Diễn tả người nghe Do you like music? (Bạn có thích âm nhạc không?)
He Diễn tả người đàn ông He is a doctor. (Anh ấy là bác sĩ.)

V. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thì

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thì
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thì

Thì trong tiếng Anh là một phạm trù ngữ pháp thể hiện thời gian của sự việc, hành động hoặc trạng thái được nói đến trong câu. Không chỉ vậy thì còn đóng một vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ngữ nghĩa trong một câu. Hiểu rõ về thì trong tiếng Anh sẽ giúp bạn đạt được điểm cao trong bài thi ngữ pháp tiếng Anh 3.

Bảng tóm tắt thì trong tiếng Anh

Hình thức thì Tên gọi Công thức thì
Hiện tại đơn Hiện tại đơn giản S + V
(S + am/is/are/do/does + V)
Hiện tại tiếp diễn S + am/is/are + V-ing
Hiện tại hoàn thành S + have/has + V3
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn S + have/has been + V-ing
Quá khứ Quá khứ đơn giản S + V2
Quá khứ tiếp diễn S + was/were + V-ing
Quá khứ hoàn thành S + had + V3
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn S + had been + V-ing
Tương lai Tương lai đơn giản S + will + V
Tương lai tiếp diễn S + will be + V-ing
Tương lai hoàn thành S + will have + V3
Tương lai hoàn thành tiếp diễn S + will have been + V-ing

Với bảng tóm tắt trên, cô chúc các em ôn tập và chuẩn bị hiệu quả hơn cho bài thi ngữ pháp tiếng Anh 3.

Tham khảo thêm: Tổng hợp lý thuyết ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ nhất, Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh cơ bản nhất, 10+ sách ngữ pháp tiếng Anh miễn phí định dạng PDF

VI. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Động từ khuyết thiếu

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Động từ khuyết thiếu
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu là loại động từ dùng để diễn tả khả năng, sự cần thiết hoặc sự cho phép. Các động từ khuyết thiếu thường đi trước động từ chính và không có dạng đuôi -ing.

Dưới đây là một số động từ khuyết thiếu thường gặp:

 • Can: dùng để diễn tả khả năng hoặc sự cho phép.
 • Could: dùng để diễn tả khả năng, sự đề nghị hoặc sự xin phép.
 • May: dùng để diễn tả khả năng xảy ra.
 • Might: dùng để diễn tả khả năng xảy ra hoặc sự xin phép.
 • Must: dùng để diễn tả sự cần thiết hoặc sự bắt buộc.
 • Should: dùng để diễn tả lời khuyên, sự đề nghị hoặc sự mong đợi.
 • Will: dùng để diễn tả ý định hoặc sự dự đoán.

Ví dụ:

 • I can speak English fluently.
 • Could you please help me with this?
 • It may rain tomorrow.
 • You might want to try this restaurant.
 • You must study hard for the exam.
 • You should save money for your future.
 • We will go to the beach this weekend.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 3

VII. Cách sử dụng động từ khuyết thiếu

Động từ khuyết thiếu có thể được sử dụng trong nhiều thì khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng động từ khuyết thiếu trong các thì khác nhau:

 • Hiện tại đơn: I can speak English fluently.
 • Quá khứ đơn: I could speak English fluently when I was younger.
 • Tương lai đơn: I will be able to speak English fluently in the future.
 • Hiện tại tiếp diễn: I am learning how to speak English fluently.
 • Quá khứ tiếp diễn: I was learning how to speak English fluently.
 • Tương lai tiếp diễn: I will be learning how to speak English fluently.
 • Hiện tại hoàn thành: I have learned how to speak English fluently.
 • Quá khứ hoàn thành: I had learned how to speak English fluently by the time I graduated from high school.
 • Tương lai hoàn thành: I will have learned how to speak English fluently by the time I move to the United States.

Động từ khuyết thiếu cũng có thể được sử dụng trong các câu phủ định và câu nghi vấn.

Ví dụ:

 • I cannot speak English fluently.
 • Could you please help me with this?
 • It may not rain tomorrow.
 • You might not want to try this restaurant.
 • You must not study hard for the exam.
 • You should not save money for your future.
 • We will not go to the beach this weekend.

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4

VIII. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Đại từ

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Đại từ
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Đại từ

Đại từ là từ dùng để thay thế danh từ. Đại từ có thể là đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, đại từ chỉ định, đại từ nghi vấn, đại từ quan hệ, đại từ bất định và đại từ phản thân.

Đại từ nhân xưng là đại từ dùng để chỉ người nói, người nghe hoặc người được nói đến. Đại từ nhân xưng bao gồm: I (tôi), you (bạn), he (anh ấy), she (cô ấy), it (nó), we (chúng tôi), you (các bạn), they (họ).

Đại từ sở hữu là đại từ dùng để chỉ sự sở hữu của một danh từ. Đại từ sở hữu bao gồm: my (của tôi), your (của bạn), his (của anh ấy), her (của cô ấy), its (của nó), our (của chúng tôi), your (của các bạn), their (của họ).

Đại từ chỉ định là đại từ dùng để chỉ một danh từ cụ thể. Đại từ chỉ định bao gồm: this (này), that (kia), these (những này), those (những kia).

Đại từ nghi vấn là đại từ dùng để hỏi về một danh từ. Đại từ nghi vấn bao gồm: who (ai), what (cái gì), when (khi nào), where (ở đâu), why (tại sao), how (như thế nào).

Đại từ quan hệ là đại từ dùng để nối hai mệnh đề lại với nhau. Đại từ quan hệ bao gồm: who (ai), which (cái nào), that (rằng), whose (của ai).

Đại từ bất định là đại từ dùng để chỉ một danh từ không xác định. Đại từ bất định bao gồm: some (một số), any (bất kỳ), no (khKhông), all (tất cả), much (nhiều), little (ít).

Đại từ phản thân là đại từ dùng để nhấn mạnh một danh từ. Đại từ phản thân bao gồm: myself (bản thân tôi), yourself (bản thân bạn), himself (bản thân anh ấy), herself (bản thân cô ấy), itself (bản thân nó), ourselves (bản thân chúng tôi), yourselves (bản thân các bạn), themselves (bản thân họ).

Đại từ là một phần quan trọng của ngữ pháp tiếng Anh. Đại từ giúp cho câu văn trở nên trôi chảy và dễ hiểu hơn. Khi học tiếng Anh, bạn cần nắm vững cách sử dụng đại từ để có thể giao tiếp hiệu quả.

Dưới đây là một số bài viết liên quan đến đại từ trong tiếng Anh:

IX. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Tính từ

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Tính từ
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Tính từ

Tính từ là từ dùng để mô tả danh từ. Tính từ có thể đứng trước hoặc sau danh từ mà nó mô tả. Ví dụ:

 • A big house (Một ngôi nhà lớn)
 • A beautiful girl (Một cô gái xinh đẹp)
 • A happy dog (Một chú chó vui vẻ)

Tính từ có thể được chia thành nhiều loại khác nhau, chẳng hạn như:

 • Tính từ chỉ kích thước: big, small, tall, short, wide, narrow
 • Tính từ chỉ màu sắc: red, blue, green, yellow, orange, purple
 • Tính từ chỉ hình dạng: round, square, triangular, oval, rectangular
 • Tính từ chỉ tính chất: good, bad, happy, sad, angry, tired
 • Tính từ chỉ số lượng: one, two, three, four, five, six

Tính từ đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên ý nghĩa của câu. Tính từ giúp người đọc hiểu rõ hơn về danh từ mà nó mô tả. Ví dụ, trong câu “A big house”, tính từ “big” giúp người đọc hiểu rằng ngôi nhà đó có kích thước lớn.

Để học tốt tính từ, bạn cần phải học thuộc nhiều tính từ khác nhau. Bạn cũng cần phải biết cách sử dụng tính từ đúng cách. Bạn có thể học tính từ thông qua việc đọc sách, báo, xem phim, nghe nhạc và giao tiếp với người bản xứ.

Dưới đây là một số mẹo để giúp bạn học tính từ hiệu quả:

 • Học tính từ theo chủ đề. Ví dụ, bạn có thể học các tính từ chỉ kích thước, màu sắc, hình dạng, tính chất, số lượng, v.v.
 • Tạo flashcards để học tính từ. Flashcards là những tấm thẻ nhỏ có ghi tính từ và nghĩa của nó. Bạn có thể sử dụng flashcards để học tính từ mọi lúc mọi nơi.
 • Sử dụng tính từ trong câu. Khi bạn sử dụng tính từ trong câu, bạn sẽ nhớ tính từ đó lâu hơn. Bạn có thể sử dụng tính từ trong các bài tập viết, bài tập nói hoặc khi giao tiếp với người bản xứ.

Học tính từ là một quá trình lâu dài. Tuy nhiên, nếu bạn kiên trì học tập, bạn sẽ học được nhiều tính từ và sử dụng chúng đúng cách. Điều này sẽ giúp bạn cải thiện đáng kể khả năng tiếng Anh của mình.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm các bài viết sau để học thêm về tính từ trong tiếng Anh:

X. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Trạng từ

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Trạng từ
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Trạng từ

Trạng từ là từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ hoặc trạng từ khác, nhằm làm rõ hơn ý nghĩa của từ đó. Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau từ mà nó bổ nghĩa, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Các loại trạng từ
Loại Ví dụ Ý nghĩa
Trạng từ chỉ thời gian Now, then, soon, later, today, tomorrow Cho biết thời điểm xảy ra hành động hoặc sự kiện
Trạng từ chỉ nơi chốn Here, there, everywhere, nowhere, upstairs, downstairs Cho biết nơi xảy ra hành động hoặc sự kiện
Trạng từ chỉ cách thức Quickly, slowly, carefully, loudly, softly Cho biết cách thức diễn ra hành động hoặc sự kiện
Trạng từ chỉ tần suất Always, often, sometimes, rarely, never Cho biết mức độ thường xuyên xảy ra hành động hoặc sự kiện
Trạng từ chỉ mục đích In order to, so as to, with the intention of Cho biết mục đích của hành động hoặc sự kiện
Trạng từ chỉ kết quả So that, consequently, as a result Cho biết kết quả của hành động hoặc sự kiện

Ngoài các loại trạng từ trên, còn có một số loại trạng từ khác, chẳng hạn như trạng từ chỉ so sánh, trạng từ chỉ nguyên nhân, trạng từ chỉ điều kiện, trạng từ chỉ phép lịch sự…

XI. Cách dùng trạng từ

Trạng từ có thể đứng trước hoặc sau từ mà nó bổ nghĩa, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Khi trạng từ đứng trước từ mà nó bổ nghĩa

 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho động từ, nó thường đứng trước động từ.
 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, nó thường đứng trước tính từ.
 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác, nó thường đứng trước trạng từ khác.

Ví dụ:

 • She quickly ran to the bus stop.
 • He is a very intelligent student.
 • The weather is extremely hot today.

Khi trạng từ đứng sau từ mà nó bổ nghĩa

 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho động từ, nó có thể đứng sau động từ, nhưng thường đứng trước tân ngữ.
 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho tính từ, nó thường đứng sau tính từ.
 • Khi trạng từ bổ nghĩa cho trạng từ khác, nó thường đứng sau trạng từ khác.

Ví dụ:

 • She ran to the bus stop quickly.
 • He is an intelligent student indeed.
 • The weather is hot today.

Lưu ý:

 • Một số trạng từ có thể đứng trước hoặc sau từ mà nó bổ nghĩa, tùy thuộc vào ngữ cảnh.
 • Một số trạng từ chỉ có thể đứng trước từ mà nó bổ nghĩa, không thể đứng sau.
 • Một số trạng từ chỉ có thể đứng sau từ mà nó bổ nghĩa, không thể đứng trước.

Để biết thêm chi tiết về cách dùng trạng từ, bạn có thể tham khảo thêm các tài liệu ngữ pháp tiếng Anh.

XII. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Giới từ

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Giới từ
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Giới từ

Giới từ là từ dùng để chỉ mối quan hệ giữa các từ hoặc cụm từ. Trong tiếng Anh, có rất nhiều giới từ khác nhau, mỗi giới từ có một ý nghĩa và cách dùng riêng. Một số giới từ thường gặp là:

 • On: trên, ở trên
 • In: trong, ở trong
 • At: tại, ở
 • By: bởi, bằng
 • To: đến, tới
 • From: từ, khỏi

Giới từ thường được đặt trước danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ. Ví dụ:

 • The book is on the table. (Quyển sách ở trên bàn.)
 • I am in the house. (Tôi ở trong nhà.)
 • We are at the school. (Chúng tôi ở trường.)
 • He was killed by a car. (Anh ấy bị giết bởi một chiếc xe hơi.)
 • I am going to the park. (Tôi đang đi đến công viên.)
 • She came from Vietnam. (Cô ấy đến từ Việt Nam.)

Ngoài ra, giới từ còn có thể được dùng sau một số động từ, tính từ hoặc trạng từ. Ví dụ:

 • I am interested in learning English. (Tôi thích học tiếng Anh.)
 • He is good at playing football. (Anh ấy giỏi chơi bóng đá.)
 • She is happy about her new job. (Cô ấy vui mừng về công việc mới của mình.)

Giới từ là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh. Việc sử dụng đúng giới từ sẽ giúp bạn giao tiếp tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn.

Để học tốt ngữ pháp tiếng Anh 3, bạn có thể tham khảo một số tài liệu sau:

XIII. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Liên từ

Liên từ là từ dùng để nối các từ, cụm từ hoặc câu. Có nhiều loại liên từ khác nhau, mỗi loại có chức năng riêng. Một số loại liên từ thường gặp là:

 • Liên từ nối: and, but, or, so, because, although
 • Liên từ tương phản: but, however, yet, nevertheless
 • Liên từ nguyên nhân: because, since, as
 • Liên từ kết quả: so, therefore, consequently
 • Liên từ mục đích: in order to, so that, to

Liên từ đóng vai trò quan trọng trong việc tạo câu ghép và câu phức. Câu ghép là câu có hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng liên từ. Câu phức là câu có một mệnh đề chính và một hoặc nhiều mệnh đề phụ được nối với nhau bằng liên từ.

Ví dụ:

 • I went to the store and bought some groceries. (Câu ghép)
 • I went to the store because I needed to buy some groceries. (Câu phức)

Liên từ giúp cho câu văn trở nên mạch lạc và dễ hiểu hơn. Khi sử dụng liên từ, cần chú ý đến loại liên từ và chức năng của nó để sử dụng đúng cách.

Một số bài viết liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh 3:

XIV. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thán từ

Thán từ là từ dùng để bày tỏ cảm xúc. Thán từ có thể đứng một mình hoặc đi kèm với một câu. Một số thán từ thường gặp là:

 • Wow!
 • Oh!
 • Ouch!
 • Oops!
 • Haha!

Thán từ giúp cho câu văn trở nên sinh động và biểu cảm hơn. Khi sử dụng thán từ, cần chú ý đến ngữ cảnh và hoàn cảnh để sử dụng đúng cách.

Một số bài viết liên quan đến ngữ pháp tiếng Anh 3:

XV. Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thán từ

Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thán từ
Ngữ pháp tiếng Anh 3: Thán từ

Thán từ là từ dùng để bày tỏ cảm xúc. Thán từ có thể đứng một mình hoặc đứng trong câu. Khi đứng một mình, thán từ có thể dùng để trả lời câu hỏi “Thế nào?”. Khi đứng trong câu, thán từ thường đứng ở đầu câu hoặc cuối câu. Thán từ có thể dùng để bày tỏ nhiều loại cảm xúc khác nhau, chẳng hạn như vui mừng, buồn bã, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, v.v.

Một số thán từ thường dùng trong tiếng Anh bao gồm:

 • Wow: Dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên, thích thú hoặc kinh ngạc.
 • Oh: Dùng để bày tỏ sự ngạc nhiên, thất vọng hoặc đau đớn.
 • Ouch: Dùng để bày tỏ sự đau đớn.
 • Oops: Dùng để bày tỏ sự hối tiếc hoặc xin lỗi.
 • Haha: Dùng để bày tỏ sự vui mừng hoặc chế giễu.

Thán từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Thán từ giúp cho câu nói trở nên sống động và biểu cảm hơn. Khi sử dụng thán từ, bạn cần chú ý đến ngữ cảnh và hoàn cảnh để sử dụng cho phù hợp.

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng thán từ trong câu:

 • “Wow, that’s amazing!” (Ồ, thật tuyệt vời!)
 • “Oh, no! I forgot my keys.” (Ôi, không! Tôi quên chìa khóa rồi.)
 • “Ouch! That hurts.” (Áu! Đau quá.)
 • “Oops, I dropped my phone.” (Ồ, tôi làm rơi điện thoại rồi.)
 • “Haha, that’s funny.” (Haha, buồn cười quá.)

Thán từ là một phần quan trọng của tiếng Anh. Thán từ giúp cho câu nói trở nên sống động và biểu cảm hơn. Khi sử dụng thán từ, bạn cần chú ý đến ngữ cảnh và hoàn cảnh để sử dụng cho phù hợp.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số bài viết khác về ngữ pháp tiếng Anh 3 tại Kienhoc:

XVI. Kết luận

Ngữ pháp tiếng Anh 3 là một phần quan trọng trong việc học tiếng Anh. Nó cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về cấu trúc câu, thì, động từ khuyết thiếu, đại từ, tính từ, trạng từ, giới từ, liên từ và thán từ. Nắm vững ngữ pháp tiếng Anh 3 sẽ giúp người học nói và viết tiếng Anh một cách chính xác và trôi chảy hơn. Kienhoc hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích về ngữ pháp tiếng Anh 3. Hãy tiếp tục học tập và luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình nhé!

Related Articles

Back to top button