Tại sao chúng ta không có mức lương tối thiểu là 100$/giờ?

Lược dịch bởi cộng tác viên Kiến Học Hỏi: Tại sao chúng ta không có mức lương tối thiểu là 100$/giờ? Trả lời (Balaji Viswanathanm): Michael điều hành một nhà hàng ở Nashville. Chúng ta hãy xem thử coi chuyện gì xảy ra khi mức lương tối thiểu tăng lên thành 100$/giờ. Lúc này Michael sẽ[…]